VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 


1. Všeobecné ustanovenia 
Spoločnosť Futbalové turnaje O.Z. rešpektuje súkromie každého návštevníka našej webovej stránky. Nasledujúce informácie sa týkajú typu údajov zbieraných spoločnosťou Futbalové turnaje O.Z. a spôsobov ich použitia. Spoločnosť Futbalové turnaje O.Z. zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky iných prevádzkovateľov prístupné prostredníctvom odkazov na Futbalové turnaje O.Z.

2. Zhromažďovanie, používanie a spracovanie osobných údajov
Spoločnosť Futbalové turnaje O.Z. zhromažďuje iba osobné údaje, s ktorými užívateľ a Futbalové turnaje O.Z. svoj dobrovoľný súhlas udelil. Vyjadrením súhlasu užívateľ zároveň súhlasí s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov:

Otvorením týchto webových stránok sa niektoré údaje automaticky uložia na naše servery na účely správy systému alebo na účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú názov poskytovateľa internetového pripojenia, vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém vášho počítača, ktorý používate na prístup na našu webovú stránku, webové stránky, ktoré používate na otvorenie našej webovej stránky. Tieto údaje môžu byť použité na pochopenie profilu používateľov našej webovej stránky, ale bez použitia akýchkoľvek údajov týkajúcich sa konkrétnej osoby. Takéto údaje budú použité iba vtedy, ak boli poskytnuté anonymne.

Ak dobrovoľne poskytnete svoje osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov na stránke Futbalové turnaje O.Z., stránka bude prihlásená na stránku, ktorú ste navštívili pred vyplnením formulára a v niektorých prípadoch na stránku, ktorú ste navštívili tesne pred príchodom. Nepoužívame, nespracovávame ani neprenášame na tretiu stranu nad rámec zákona alebo nad rámec toho, čo špecifikujete vo svojom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme len vtedy, ak nás k tomu donúti rozhodnutie súdu alebo iného rozhodnutia orgánu verejnej moci.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok ochrany osobných údajov budú zverejnené na stránke Futbalové turnaje O.Z..

3. Bezpečnosť
Spoločnosť Futbalové turnaje O.Z. bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a urobí všetky primerané opatrenia na poskytnutie údajov proti strate, zneužitiu alebo zmene. Zamestnanci a dodávatelia spoločnosti Futbalové turnaje O.Z., ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli slúžiť v mene spoločnosti Futbalové turnaje O.Z., sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich použiť na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch používame aplikácie tretích strán, ktoré využívajú štandardy ochrany súkromia alebo údajov, ktoré sú opísané v tomto dokumente.

4. Cookies
Táto webová stránka zhromažďuje a ukladá údaje na marketingové a optimalizačné účely pomocou technológie Google a iných. Tieto údaje možno použiť na vytvorenie pseudonymných používateľských profilov. Cookies je možné nastaviť vo vašom prehliadači.

Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zhromaždené službou Google Analytics (a inými) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nebudú zhromažďované spolu s osobnými údajmi iných pseudonymov.

Ďalšie informácie o sledovaní webu nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov nášho poskytovateľa: Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate stránky alebo aplikácie našich partnerov

5. Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov
Spoločnosť Futbalové turnaje O.Z. likviduje uchovávané údaje po uplynutí doby stanovenej zákonom, súhlasom alebo ak už nie sú potrebné. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním alebo používaním vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Pošlite e-mail na bogy@futbaloveturnaje.sk alebo list na Futbalové turnaje O.Z., Alžbetínska 259/6, Tomášov 90044

6. Verejný register spracúvania
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupní tieto informácie:

(1) Názov zodpovednej organizácie: Futbalové turnaje O.Z.,

(2) Osobne zodpovedný partner / Vedúci: Futbalové turnaje O.Z.,

(3) Adresa zodpovednej organizácie: Futbalové turnaje O.Z., Alžbetínska 259/6, 90044 Tomášov, Slovenská republika

(4) Opis skupín zainteresovaných strán a príslušných údajov alebo kategórií údajov:

Údaje týkajúce sa zákazníkov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, dodávateľov a poskytovateľov služieb - v rozsahu potrebnom na splnenie cieľa stanoveného v bode 6.

(5) Dátum pravidelného vymazania údajov:

Údaje sú vymazané po uplynutí zákonných lehôt. Údaje, na ktoré sa nevzťahujú tieto ustanovenia, sa vymažú, ak účel uvedený v bode 6 už neexistuje. (4)

(6) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sa môžu zasielať údaje

Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a iné, v prípade existencie príslušnej legislatívy, externí dodávatelia v súlade s §11 BDSG, externí poskytovatelia služieb, pobočky a interné útvary na plnenie účelu uvedeného v bode 6.

(7) Dátum pravidelného vymazania údajov:

Údaje sú vymazané po uplynutí zákonných lehôt. Údaje, na ktoré sa nevzťahujú tieto ustanovenia, sa vymažú, ak účel uvedený v bode 6 už neexistuje. (4)

(8). Používanie sociálnych sietí

Naša webová stránka môže obsahovať funkcie sociálnej siete Facebook. Súvisiace služby poskytuje Facebook Inc. ("Poskytovatelia").

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Ak chcete skontrolovať tlačidlá Facebooku a ich vzhľad, navštívte: https://developers.facebook.com/docs/plugins