VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 


INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vitajte na našom webovom sídle www.futbaloveturnaje.sk , ktoré je zamerané organizáciu futbalových turnajov. Tento dokument slúži na poskytnutie informácií o právach dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúva Združenie Futbalové Turnaje so sídlom Alžbetinská 259/6, 90044, Tomášov, IČO: 52404528 v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZoOOÚ").

 • Kto sme a ako nás môžeš kontaktovať?

Prevádzkovateľom osobných údajov spracovávaných na webovom sídle www.futbaloveturnaje.sk je Združenie Futbalové Turnaje so sídlom Alžbetinská 259/6, 90044, Tomášov, IČO: 52404528 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Webová stránka www.futbaloveturnaje.sk patrí pod správu Prevádzkovateľa, ktorý je organizátorom

Futbalových turnajov.

Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi Vám však radi poskytneme na e-mailovej adrese bogy@futbaloveturnaje.sk

 • Čo sú osobné údaje a čo sa rozumie spracúvaním osobných údajov?

Osobné údaje sú informácie týkajúce sa konkrétnej osoby, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, ako napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, poloha alebo online identifikátor, ako aj ďalšie charakteristiky, ktoré súvisia s jej identitou, napríklad fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo sociálne atribúty.

Spracúvanie osobných údajov zahŕňa rôzne operácie alebo postupy s týmito údajmi, ako je ich zber, záznam, organizovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, používanie, poskytovanie tretím stranám, presúvanie, zdieľanie alebo iné formy manipulácie s nimi, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú manuálne alebo pomocou počítačových systémov.

 • Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Ak nám poskytnete osobné údaje, budeme ich používať na rôzne účely:

 • Marketing: Ak ste nám udelili súhlas, budeme vaše údaje využívať na marketingové účely, ako je posielanie newsletterov, informácií o podujatiach a novinkách.

 • Registrácia: Vaše údaje budeme využívať na prihlásenie sa na registráciu tímov na futbalové turnaje. Pre vybavenie registrácie ste nám na registračnom formulári poskytli údaje o tíme (názov tímu, e-mail, telefonický kontakt), registráciu štandardne vykonáva tréner tímu, ktorý nesie zodpovednosť za to, že členovia tímu preukázateľne súhlasia s tým, aby v ich mene registráciu vykonal. Prevádzkovatel nemá povinnosť skúmať výslovný súhlas členov tímu s ich registráciou na daný futbalový turnaj.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) (bod. 2. 1) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

 • Newsletter: Na webovej stránke www.futbaloveturnaje.sk, môžete požiadať Prevádzkovateľa o zasielanie newsletterov. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov za účelom zasielania newslettra je Váš súhlas, udelený podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOÚ.

 • Registrácia dobrovoľníkov na podujatie V prípade, ak sa rozhodnete registrovať, ako dobrovoľník na podujatie organizované našou spoločnosťou a udelíte nám za týmto účelom svoj súhlas, spracúvame Vaše údaje za účelom evidencie.

 • Cookies: Na Platforme používame súbory cookies. Používaním Platformy nám udeľujete súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies.

Prečítajte si viac o cookies ako aj o tom, aké máte možnosti ich ovládať.

 • Doba spracúvania: Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní Vašich osobných údajov udelili alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania.
 • Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy štandardne pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe.
 • Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.
 • Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

 • Prenos do tretej krajiny: Prevádzkovateľ môže využívať aplikáciu Mailchimp so sídlom v USA na spracovanie vašich údajov.

 • Automatizované profilovanie: Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook. Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

 • IP adresa: Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. IP adresa sa stáva osobným údajom ak:
 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).
 • V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

 • Bezpečný prenos údajov: Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 • Právny základ spracúvania osobných údajov: Pri prevádzkovaní Platformy spracúvame osobné údaje na základe rôznych právnych základov (súhlas, plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem a pod.) v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov (zabezpečenie súťaže, zasielanie newslettera a pod.). S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme informovať o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež Vám poskytneme poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany.

 • Ochrana osobných údajov a ich sprístupňovanie: Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom našich informačných systémov a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Z hľadiska Zákona o ochrane OU máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracúvania. V súvislosti našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany a disponovali adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou. V žiadnom prípade neposkytujeme osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným okruhom príjemcov:

 • osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, Platformy, Účtov na sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry;
 • osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich služieb, Platformy, informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú;
 • osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich služieb, Platformy a Účtov na sociálnych sieťach.

S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme detailnejšie informovať o príjemcoch alebo kategórii príjemcov.

 • Odkazy na iné stránky

Na Platforme sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky našich partnerov a iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, budete presmerovaní na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.

 • Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne údaje, neváhajte nás prosím kontaktovať.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba, máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov vrátane namietania proti prípadnému profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch. Prevádzkovateľ môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese: Alžbetinská 259/6 90044 Tomášov, telefonicky +421 944 490 178 , e-mailom na bogy@futbaloveturnaje.sk Prevádzkovateľ Vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných pre potvrdenie vašej totožnosti.

 • Ochrana súkromia detí

Naše služby sú určené aj osobám pod 16 rokov. Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov a databáz.

 • Zmena Podmienok spracúvania osobných údajov

Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak sme pridali nové funkcie na Platforme alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy). Najnovšia a aktuálna verzia Podmienok bude vždy zverejnená na Platforme aj s dátumom jej účinnosti.

Používaním Platformy po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Podmienok a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania Platformy.