Všeobecne obchodne podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre účasť na futbalových turnajoch organizovaných

prostredníctvom webového sídla

www.futbaloveturnaje.sk

1. Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 944 490 178

E-mail: bogy@futbaloveturnaje.sk

2. Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný

podnet:

Názov: Futbalové Turnaje

Adresa sídla: Alžbetinská 259/6, 90044, Tomášov, Slovenská republika

3. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, 820 07 Bratislava

P.O. Box: 5

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

https://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

4. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi

organizátorom futbalových turnajov občianskym združením Futbalové Turnaje so

sídlom Alžbetinská 259/6, 90044, Tomášov, IČO: 52404528 a športový klub, ktorý sa

prihlasuje na futbalový turnaj a tým uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len "kupujúci")

prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej

na internetovej adrese www.futbaloveturnaje.sk.

5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto

obchodných podmienok.

6. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Preambula

Vitajte na našom webovom sídle www.futbaloveturnaje.sk, ktoré je zamerané na

organizáciu futbalových turnajov. Tieto všeobecné obchodné podmienky slúžia na

poskytnutie informácií pre účastníkov futbalových turnajov organizovaných nami,

organizátorom turnaja.

Článok I.

Ubytovanie

1. Pre plynulý priebeh turnaja je nevyhnutné, aby kluby, ktoré sa rozhodnú prenocovať,

rezervovali svoje ubytovanie prostredníctvom nás - organizátora turnaja, bez ohľadu

na lokalitu.

2. Ak sa váš klub rozhodne pre ubytovanie, prosíme, aby ste si svoje ubytovanie

rezervovali prostredníctvom nás, organizátora turnaja. Tento krok nám umožní

optimalizovať logistiku a zabezpečiť plynulý priebeh celej udalosti.

Článok II.

Dodatočný poplatok za nevyužitú možnosť ubytovania

1. V prípade, ak športový klub nevyužije možnosť ubytovania cez nás - organizátora

turnaja, platí poplatok za nevyužitú možnosť ubytovania vo výške dvojnásobnej

hodnoty štartovného za každú nespotrebovanú rezerváciu ubytovania.

Článok III.

Stornovacie poplatky

1. V prípade, že sa prihlásený klub odhlási z turnaja viac ako 7 dní pred jeho

uskutočnením, platí storno poplatok v hodnote 50% z celkového štartovného.

2. Ak sa klub odhlási z turnaja menej ako 7 dní pred jeho uskutočnením, platí storno

poplatok v hodnote 100% z celkového štartovného.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom

Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný

prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky.

Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných

právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v

zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na

diaľku.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu,

vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho

obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak

používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích

osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho

určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy,

ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu

činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať

či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový

obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým

spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto

ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti

predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

6. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Článok IV.

Kontaktujte nás

1. Pre rezerváciu ubytovania v Bratislave alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky,

neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na bogy@futbaloveturnaje.sk

alebo telefonicky na +421 944 490 178. Naši zamestnanci sú pripravení poskytnúť

vám pomoc a zodpovedať vaše otázky.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.05.2024